Division of Criminal Justice Services

Avètisman:

The Sex Offender Registration Act egzije Division of Criminal Justice Services (DCJS) pou yo konsève yon Rejis Delenkan Seksyèl. Yo klase delenkan seksyèl yo dapre risk yo pou yo fè zak seksyèl ankò: risk ba (Nivo 1), risk modere (Nivo 2) ak gwo risk (Nivo 3). Lwa a egzije pou DCJS konsève yon Subdirectory piblik sou entènèt ki gen ladan delenkan Nivo 2 ak 3 sèlman. Subdirectory Piblik.

DCJS ap fè efò pou asire enfòmasyon ki nan Subdirectory egzat ak okonplè. Men, lòt sous yo rapòte enfòmasyon ki nan Subdirectory ba DCJS. Kòm yon rezilta, DCJS pa bay garanti fòmèl oswa tasit konsènan presizyon oswa egzaktitid done sa yo.

Ou dwe itilize enfòmasyon ki nan Subdirectory sa a yon fason ki responsab. Si yon moun itilize enfòmasyon sa yo pou asele nenpòt moun oswa pou fè yon zak kriminèl kont nenpòt moun, moun sa a ka tonbe anba pouswit nan lajistis.

Tanpri sonje akòz yon pwosè The Legal Aid Society t ap fè sou non kèk delenkan seksyèl, se pa tout delenkan Nivo 2 ak 3 nou kapab mete sou sitwèb sa a nan moman sa a. Men, menmsi yon delenkan pa endike sou sitwèb sa a, enfòmasyon sou delenkan an disponib nan DCJS's 800 # nan nimewo 800-262-3257.

Si ou kwè nenpòt enfòmasyon ou jwenn nan dosye sa yo pa kòrèk, tanpri kontakte Sex Offender Registry at the Division of Criminal Justice Services, 80 South Swan St, Albany, NY 12210 oswa nan adrès imèl. Men, si ou se yon delenkan seksyèl ki gen kesyon sou anrejistreman ou, tanpri ekri nou pa lapòs epi mete prenon ak non fanmi ou, adrès ou ak dat ou fèt.

Delenkan ki nan Prizon/An Gadavi

Delenkan yo dwe konfòme yo avèk tout kondisyon anrejistreman pandan yo nan gadavi lokal, prizon leta ak an gadavi federal.

  • Nan Prizon: Yon delenkan nan prizon nan yon gadavi lokal oswa nan prizon leta, swa ki nan New York State oswa nan yon lòt eta.
  • Gadavi nan ICE: Yon delenkan Sèvis Kontwòl Imigrasyon ak U.S. Immigration ak Customs Enforcement. kenbe nan yon sant koreksyonèl.
  • An Gadavi: Yon delenkan yo mete nan yon prizon federal ki nan New York State.

Ajans Lapolis ki Gen Jiridiksyon

Ajans sa a gen jiridiksyon nan kominote kote delenkan an ap viv nan moman an. Ajans sa a ka voye avi ba kominote a konsènan delenkan seksyèl k ap viv nan jiridiksyon an. Enskri pou alèt sou demenajman.

Kondanasyon (yo) Anvan ki Egzije Avètisman pou Anrejistreman/Lòt Enfòmasyon

Apati 14 out 2014 epi apre dat sa a, enfòmasyon sa yo ajou. Nou ajoute delenkan ki gen kondanasyon anvan ki gen obligasyon pou anrejistre anvan dat sa a nan Subdirectory Piblik la. Pandanstan, si ou gen kesyon sou yon sèten delenkan, ou ka kontakte Sex Offender Registry nan nimewo 1-800-262-3257 (peze 2) pou jwenn plis enfòmasyon. Pou ka fè yon rechèch nan telefòn, ou dwe gen non delenkan an ak omwen yon lòt idantifikatè: yon adrès egzat, dat li fèt, nimewo lisans chofè, oswa nimewo Social Security.

N ap chwazi yon ajans sipèvizyon si DCJS te resevwa avi ki montre yon delenkan anba Libète sou Kondisyon oswa sipèvizyon Pwobasyon nan moman an pou zak li fè ki kapab lakòz li anrejistre. Ajans nou chwazi a ap responsab pou sipèvize delenkan an epi, pami lòt responsablite yo, pou aplike nenpòt kondisyon espesyal delenkan an dwe respekte.

Kondisyon Espesyal Sipèvizyon

Kondisyon espesyal yo endike si DCJS te resevwa avi ki endike yon delenkan anba Libète sou Kondisyon oswa sipèvizyon Pwobasyon pou zak li fè ki ka lakòz li anrejistre epitou si DCJS te resevwa avi ki endike kondisyon yo. Ajans sipèvizyon an responsab pou asire delenkan an respekte kondisyon yo, ki espesyal pou chak delenkan epi yo kapab mete restriksyon sou aktivite delenkan an dapre kalite krim li fè a.